Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego
www.drogeriazagraniczna.pl

Wykaz paragrafów:
§1 - DEFINICJE
§2 - POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§3 - RODZAJE, ZAKRES ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§4 - WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§5 - FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI
§6 - KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY
§7 - REKLAMACJE PRODUKTÓW I SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
§8 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§9 - INNE POSTANOWIENIA / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DEFINICJE
§1

 1. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.drogeriazagraniczna.pl, zarządzany przez Jarosława Konrady prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą J.K. Studio Jarosław Konrady wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Regulamin - niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 3. Umowa - Umowa sprzedaży zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą, której integralna częścią jest Regulamin. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 4. Formularz zamówienia (Usługa Elektroniczna) - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający złożenie Zamówienia. W Formularzu Klient określa warunki Umowy Sprzedaży, m.in. sposób dostawy i płatności.

 5. Konto (Usługa Elektroniczna) - zbiór danych w systemie informatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 6. Sprzedawca / Usługodawca - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: J.K. Studio Jarosław Konrady. Miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przybyszewskiego 3/3, 60-563 Poznań, NIP: 7811347132, adres poczty elektronicznej: sklep@drogeriazagraniczna.pl, numer telefonu: 601 69 44 42.

 7. Administrator - podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym Sklepu. Administratorem jest Sprzedawca/Usługodawca.

 8. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 9. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 10. Produkt - produkty sprzedawane w Sklepie (rzeczy ruchome - artykuły drogeryjne, środki czyszczące, chemia przemysłowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§2

 1. Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 2. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, zwanych dalej Klientami niebędącymi konsumentami.

 3. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument. Klientem powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (dla celów doręczenia przesyłki).

 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, szczególnie Ustawie o Prawach Konsumenta, Ustawie o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz Kodeksowi Cywilnemu. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

RODZAJE, ZAKRES ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§3

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 • Konto Klienta,
 • Formularza Zamówienia umożliwiający złożenia Zamówienia w Sklepie,
 • newsletter.
 1. Konto Klienta - Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących kroków: wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięcie pola „Załóż konto” oraz potwierdzenie chęci utworzenia zgodnie z instrukcją przesłaną automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  Usługobiorca ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

 2. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub chwilą przerwania składania Zamówienia.

  Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków: wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięcie po jego wypełnieniu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, pełny adres doręczenia Zamówienia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące sposobu dostawy Produktów i sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 3. Newsletter - Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

  Korzystanie z usługi następuje po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany do usługi Newsletter. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z newslettera w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa w możliwie najwyższej wersji oprogramowania.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy nie będącemu konsumentem Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny. Usługodawca informuje o tym w stosownym oświadczeniu.

 3. Reklamacje Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drogeriazagraniczna.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 1. Usługobiorca w opisie reklamacji powinien podać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądanie dążące do wyeliminowania nieprawidłowości oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zostały umieszczone w §9 i §10 niniejszego Regulaminu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§4

 1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z §3 pkt. 2. Regulaminu oraz ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

 2. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. O łącznej cenie za Produkty, cenie dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Klient wskazuje Produkty, które chce zamówić. Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Klient może podać niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

 4. Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia zamówienia w powyżej wskazanym terminie oznacza, że umowa w kształcie wynikającym z zamówienia nie została zawarta. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem i zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedawcy, Produktach, cenie i terminie realizacji.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedawcę w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Klientowi na jego wniosek. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, o których mowa w §4 pkt. 3., Klient może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Klienta.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Klienta danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedawca może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

 8. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedawcy.

FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI
§5

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • płatność przelewem - przedpłata na konto Sprzedawcy nr 27 1050 1520 1000 0092 2923 5479,
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl,
 • gotówką przy odbiorze osobistym.
 1. Terminy płatności za zamówione Produkty:

 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówione Produkty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - dotyczy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
 • w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć niektóre dostępne sposoby płatności Klientom, którzy nie są konsumentami. W tym przypadku może także wymagać dokonania przedpłaty części lub całości kwoty.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za Produkty są dostępne w zakładce „Płatności” w lewym panelu Sklepu.

KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY
§6

 1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, albo - przy płatności realizowanej w formie przedpłaty - od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Produktów leżące po stronie przewoźnika.

 3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem kuriera UPS, Poczty Polskiej oraz własnym transportem Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca oferuje klientowi kilka możliwości dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany adres:

 • odbiór osobisty - bezpłatny odbiór zamówienia u Sprzedawcy,
 • Paczkomaty - InPost,
 • przesyłka kurierska - kurier DPD,
 1. Dostępne opcje dostawy Produktów oraz koszty dostawy są uzależnione od przewoźnika, wagi towaru i jego wartości.

 2. Klient jest obowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Klient powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody.

 3. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność za produkt, w tym uszkodzenie lub utrata, przechodzą na Klienta w chwili wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także za opóźnienie w przewozie przesyłki. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest dokonać wszelkich czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika z tytułu uszkodzenia lub niedostarczenia Produktu.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy Produktu są dostępne w zakładce „Dostawa” w lewym panelu Sklepu.

REKLAMACJE PRODUKTÓW I SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
§7

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drogeriazagraniczna.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 1. Klient w opisie reklamacji powinien podać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy. Klient powinien podać także wszelkie dane kontaktowe, które ułatwią rozpatrzenie reklamacji.

 2. Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura).

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Sprzedawca w określonym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji oznacza, że uznał ją za uzasadnioną.

 4. Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o odesłanie Produktu do siedziby firmy na koszt Sprzedawcy w przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny dostarczenie Produktu przez Klienta jest niemożliwe powinien on zostać poproszony o udostępnienie miejsca, w którym Produkt się znajduje.

 5. Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §7 pkt. 6. Regulaminu.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona - w ramach pojedynczej Umowy, jak również wielu Umów - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty pięciuset złotych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu innych utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§8

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.) Klient, będący konsumentem może zrezygnować z Produktów kupionych w Sklepie (zawarcie Umowy na odległość) bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Produkty nie zostały zniszczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drogeriazagraniczna.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy dostępny w Sklepie.

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Klient zobowiązany jest załączyć do oświadczenia dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura).

 4. Rozpoczęcie terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się w momencie wejścia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Umowę zawartą na odległość uważa się wówczas za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek możliwie najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów wymienionych w §8 pkt. 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub w inny wskazany, lecz nieobjęty dodatkowym kosztem sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

 6. Konsument ma obowiązek możliwie najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy w ustalony wcześniej sposób. Odesłanie Produktu przed upływem określonego terminu wystarczy do jego zachowania. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca może umniejszyć wartość Produktu, jeśli produkt nosi znamiona używania wykraczające poza podstawowe czynności mające na celu sprawdzenie cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Zwroty i wymiany kosmetyków
 • Brak możliwości zwrotu: W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i higieny oferowanych produktów, drogeria nie przyjmuje zwrotów ani wymian kosmetyków. Prosimy o dokładne przemyślenie zakupu przed jego dokonaniem.
 • Wyjątki: Zwrot kosmetyków jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy produkt jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. W takich przypadkach prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą klienta w celu zgłoszenia reklamacji.
 • Procedura reklamacji: W przypadku stwierdzenia wady produktu, należy dostarczyć kosmetyk do drogerii w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego.
 • Ochrona konsumenta: Niniejsze zasady zwrotów i reklamacji nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia przysługuje również Sprzedawcy. Odstąpienie w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

INNE POSTANOWIENIA / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. i nie ma mocy wstecznej.

  2. Sprzedawca/Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 • Kodeksu Cywilnego,
 • Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 • innym właściwym przepisom powszechnie obowiązującego prawa.