REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ

dla Klientów sklepu internetowego www.drogeriazagraniczna.pl

§1

Organizator Sprzedaży Kart Upominkowych

Organizatorem jest firma J.K. Studio Jarosław Konrady z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 3/3, 60-563 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7811347132, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2

Postanowienia ogólne

Wydawcą  Karty/Bonu upominkowego jest Organizator. Sprzedaż i realizacja kart upominkowych obowiązuje w sklepie internetowym www.drogeriazagraniczna.pl  W zakupie kart mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające potwierdzenie jego zakupu. Czas obowiązywania terminu realizacji Karty Upominkowej określa termin ważności wpisany na Karcie ( 3 miesiące od zakupu). Sprzedaż prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Warunki korzystania z Kart Upominkowych

1. Udział w zakupie Kart Upominkowych jest dobrowolny. Po zakupieniu Karty Upominkowej o wartościach: 50, 100, 150, 200 lub 300 zł uprawnia on osobę obdarowaną do zakupu produktów oferowanych przez Organizatora pod adresem www.drogeriazagraniczna.pl.

2. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej równa jest wartości środków pieniężnych przekazanych Wydawcy przez Nabywcę. Zapłata za Kartę Podarunkową nie może być dokonana za pomocą innej Karty Podarunkowej.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Karty Podarunkowej wyłącznie przez okres 3 miesięcy od dnia jej aktywacji. Karta Podarunkowa nie musi być wykorzystana jednorazowo, ściągalność z karty jest automatyczna i obniża jej wartość o wykorzystaną kwotę. Po upływie tego okresu prawo do korzystania z Karty Podarunkowej wygasa.

4. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nominalnej środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym nie podlega zwrotowi ani odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 i powszechnie obowiązujących przepisów prawa). Użytkownikowi lub Nabywcy nie przysługuje prawo do wymiany Karty Podarunkowej na środki pieniężne w całości lub w części. 

6. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie naruszają praw Nabywcy lub Użytkownika z tytułu rękojmi. Wydawca zobowiązuje się do wydania Karty Podarunkowej wolnej od wad fizycznych i prawnych. Wydawca odpowiada za wady Karty Podarunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

7. Zasady sprzedaży, płatności i dostawy Karty Podarunkowej zakupionej poprzez Sklep Internetowy, w szczególności zaś uprawnienia konsumentów wynikające z zawarcia umowy sprzedaży na odległość zawarte są w regulaminie.

§4

Zasady zwrotu towaru

1. Zwrot towaru określa Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego www.drogeriazagraniczna.pl z zastrzeżeniem, że w przypadku zwrotu towaru nabytego przy użyciu Karty Upominkowej, Organizator zwróci wyłącznie kwotę zapłaconą za ten towar który nie spełniał określonych warunków lub wymieni na nowy.

§5

Postanowienia końcowe

1. Nabywca lub Użytkownik poprzez zakup lub realizację Karty Podarunkowej akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Nabywca lub Użytkownik, który uzyskał Kartę Podarunkową w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jej realizacji.

3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności zaś nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

4. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, lecz dopiero przy jego realizacji na podstawie paragonu lub faktury VAT.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Wydawcę nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu do wglądu w na stronie internetowej naszego sklepu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Nabywców i Użytkowników.