REGULAMIN PROMOCJI KUPON RABATOWY
dla Klientów sklepu internetowego www.drogeriazagraniczna.pl

 

§1
Organizator Promocji

 1. Organizatorem Promocji jest firma J.K. Studio Jarosław Konrady z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 3/3, 60-563 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7811347132, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą kuponu rabatowego i karty rabatowej jest Organizator.
 2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.drogeriazagraniczna.pl
 3. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające kupon rabatowy wydany przez Organizatora.
 4. Czas obowiązywania Promocji określa termin ważności wpisany na kuponie.
 5. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§3
Warunki korzystania z Promocji

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, z wyłączeniem produktów objętych innymi promocjami, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.drogeriazagraniczna.pl.
 3. Kupon rabatowy posiada indywidualny kod zniżkowy i może być wykorzystany tylko przez jego posiadacza, w terminie określonym na kuponie. Niezrealizowany kupon traci swoją ważność po upływie terminu na który został wystawiony. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w związku z nieskorzystaniem kuponu w określonym terminie.
 4. Zniżka procentowa określona na kuponie (od 5% do 20%) obejmuje sumę zakupów wyrażoną w kwocie brutto, bez uwzględnienia kosztów dodatkowych - dostawy, pakowania i innych. Organizator we własnym zakresie rozporządza wielkością rabatów, ilością wydanych kuponów i ich dystrybucją.
 5. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie kodu zniżkowego w oknie podsumowania koszyka zakupów, w rubryce "Kupony". Rabat nalicza się automatycznie.
 6. Zebranie kilku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia jednorazowego rabatu. Zniżki na nich wyrażone nie sumują się.
 7. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela, jednak nie może być on przedmiotem sprzedaży, odsprzedaży i wymianie na inne dobra konsumpcyjne. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego od Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z Regulaminem.

 

§4
Zasady zwrotu towaru

 1. Zwrot towaru określa Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego www.drogeriazagraniczna.pl z zastrzeżeniem, że w przypadku zwrotu towaru nabytego przy użyciu kuponu rabatowego, Organizator zwróci wyłącznie kwotę zapłaconą za ten towar z uwzględnieniem rabatu wykorzystanego do jego zakupu.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Klienta na warunki promocji określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie Regulamin. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wyciąg z Regulaminu znajduje się na kuponie, a pełna jego treść udostępniona jest wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.drogeriazagraniczna.pl/regulamin-promocja.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji oraz dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny.